Actieve locaties

large image

Werkwijze

 • De stichting kenmerkt zich door een bescheiden en slagvaardige organisatiestructuur.
 • Beperkte overheadkosten door enthousiaste inzet van onbezoldigde managers.
 • Grondige projectinventarisatie en efficiënte uitvoering door persoonlijke betrokkenheid.
 • Keuze voor projecten in twee gebieden in Oeganda.
 • Focus op een beperkt aantal aandachtsvelden.
 • Projecten dienen te passen in lokale gemeenschap en cultuur.
 • Projecten moeten duurzaam zijn en na enige tijd zelfstandig verder kunnen.
 • Tastbare resultaten voor alle betrokkenen.
 • Strakke controle op voortgang en besteding van de beschikbare middelen.
De stichting kent een bescheiden organisatiestructuur. Ze draait volledig op de inzet van een aantal enthousiaste managers die in hun vrije tijd geheel onbezoldigd hun ervaring en talent inzetten voor het goede doel. We streven naar een zorgvuldige inventarisatie en voorbereiding van de projecten om vervolgens in de uitvoering ervan zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan. Daarin vervult de opgezette NGO Link To Progress (LTP) een belangrijke rol. Zowel bij de inventarisatie ter plekke alsook bij de verdere organisatie en uitvoering is deze NGO van cruciale betekenis. Daarnaast bezoeken de bestuursleden/managers van de stichting twee keer per jaar de projecten om de vinger aan de pols te houden!

Uit oogpunt van efficiency heeft de stichting besloten zich te concentreren op het realiseren van projecten in Oeganda. Gezien de beperkte omvang van onze organisatie richten we de aandacht op een beperkt aantal thema's:
 • het beschermen van bestaande bronnen en het boren van putten voor schoon drinkwater in noord Oeganda, maar ook het met zonne-energie pompen van water uit de geboorde putten in grote vaten voor verdere distributie
 • het bevorderen van inkomensgroei door het stimuleren van de lokale economie met het verstrekken van midi-kredieten aan ondernemende groepen en individuen
 • het steunen van de vorming van landbouwcoöperaties die kunnen lenen bij de opgezette leenbank
 • het stichten en uitbreiden van scholen in noord Oeganda

Door ons te concentreren op deze thema's bereiken we een zekere graad van "specialisatie", zowel wat betreft de kennis van de lokale cultuur en omstandigheden als wat betreft de inhoudelijke opzet van de projecten.

In Oeganda heeft de stichting The Good Shepherd  (TGS) inmiddels een gedegen netwerk van relaties opgebouwd.
Naast deze contacten heeft TGS samen met de Stichting Afrika Projecten (SAP) van medewerkers van de ING Groep een de eerder genoemde lokale  "NGO", Link To Progress, opgericht. Deze stichting, waarin lokale mensen het werk doen, is opgezet om de noden, die voldoen aan de doelstellingen van TGS en van SAP (en van steeds meer andere Nederlandse stichtingen) , te selecteren en in een goed voorstel tot verbetering te vertalen. Ook voert deze lokale NGO de controle op een gestart project uit en schrijft het eindrapport. Gebleken is dat deze werkwijze aanspreekt, omdat de donerende stichting, het project, de grootte ervan en de termijn, zelf kan bepalen en LTP deze zaken voor hen in een haalbaar projectvoorstel vertaalt

Wij wijzen erop dat de stichting geen doelstelling kent in traditioneel, "missionaire" zin. De projecten staan open voor alle hulpbehoevenden in de betreffende regio, ongeacht hun geloof of afkomst. Zoals eerder aangegeven is respect voor de lokale cultuur een belangrijk uitgangspunt voor de projecten van de The Good Shepherd Foundation.
Waar nodig wordt tevens samengewerkt met erkende, niet gouvernementele organisaties van een onbesproken reputatie.

Bij de opzet van een project worden eenvoudige en duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering en betaling. Getracht wordt een project in overzichtelijke delen te splitsen en per onderdeel bepaalde minimumeisen vast te leggen. Pas als voldaan is aan deze eisen wordt het geld overgemaakt voor de volgende fase. In Nederlandse termen : zo veel mogelijk "boter bij de vis".

Samenvattend dienen de projecten in principe te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • overzichtelijke projecten, wat neer komt op max. € 100.000 per project per jaar
 • passend binnen de lokale cultuur
 • gericht op een concrete behoefte
 • kortlopend in de opbouwfase
 • continuïteit in de exploitatie gericht op duurzaamheid zodat de financiële ondersteuning na een korte tijd kan ophouden
 • tastbare resultaten op korte termijn