Actieve locaties

large image

Toekomst

  • De komende jaren een concentratie op huidige gebieden in Oeganda.
  • De behoefte aan schoon en veilig drinkwater blijft zeer urgent.
  • Stimulering van lokale economieën door het geven van midi-kredieten en verdere uitbouw van de leenbank Ambition Lending Ltd.
  • Het werken aan voedsel zekerheid met commercieel opgestelde boeren die gebruik maken van leningen voor het inhuren van arbeid, kopen van zaden, het kopen van gereedschappen en inzet van irrigatie
  • Incidentele sociale projecten in onze werkgebieden, zoals de het steunen van een ziekenhuisje en het medefinancieren van schooltjes.
De komende jaren zal The Good Sheperd (TGS) zich toeleggen op het verder uitbouwen van de thema's: waterbeheer, zorg voor achtergestelden en inkomensverbetering.

Alleen al in Noord Oeganda zijn er honderden natuurlijke waterbronnen die sterk vervuild zijn door verwaarlozing en ondeskundig gebruik. Dit veroorzaakt talrijke ziektes en staat een stabiele ontwikkeling van de gemeenschap in de weg. Daarom zal TGS, nu samen met de stichting Afrika Projecten en de Venco groep, zich blijven inspannen voor schoon en veilig drinkwater. De activiteit voor de verbetering van bestaande bronnen zal worden voortgezet en in gebieden waar geen natuurlijke bronnen voorkomen zullen putten worden geboord.

In Oeganda zijn onze initiatieven om arme mensen te helpen een bestaan op te bouwen succesvol gebleken. De mensen organiseren zich in coöperaties en TGS helpt deze groepen met het startkapitaal om een bedrijf te beginnen c.q. uit te bouwen door het verstrekken van leningen via  onze leencapaciteit in de leenbank Ambition Lending Ltd.

Door onze blijvende bemoeienis met twee duidelijke regio's, de streek Bundibugyo in west Oeganda en het noorden van Oeganda komen ook sociale projecten op onze weg. We zullen deze projecten steeds kritisch bekijken en op duurzaamheid testen. Vaak zullen we zo'n project toch uitvoeren, zoals we ook in het verleden hebben gedaan; de bouw van de meisjesschool in Lira en  in Apac, het helpen van een hospitaaltje in Busaru, het brengen van water op de scholen met zonne-energie etc.

Kortom: stichting TGS heeft haar doelen voor de komende jaren gericht op de verdere uitbouw van haar huidige initiatieven. Op deze wijze kunnen we met een relatief beperkte inzet van mensen en middelen een zo groot mogelijke en structurele ondersteuning bereiken voor de behoeftige mensen in deze gebieden.

Uiteindelijk zal dit altijd slechts een bescheiden bijdrage kunnen zijn in het streven naar een autonome en stabiele ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. Zij moeten zo veel mogelijk in staat worden gesteld hun eigen welzijn zelf vorm en inhoud te geven.
TGS helpt een handje. Maar de toekomst van de ontwikkelingslanden ligt vooral in de handen van de mensen daar.