Actieve locaties

large image

Samenwerking en Partners

Wij vinden niet voor de tweede keer het wiel uit en stoten ons niet twee keer aan dezelfde steen.

  • Goede samenwerking in Nederland met o.a. Impulsis, de Venco groep, de stichting Koornzaaijer, de Stichting Afrika Projecten, de stichting Spaap en anderen.
  • Op kennisgebied van de gezondheidszorg  is er een verbinding tot stand gebracht tussen het Busaru Health ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis uit Geldrop
  • Samenwerking in Oeganda met de Caritas organisaties van de bisdommen Lira en Fort Portal.
  • Eigen organisaties in Oeganda en bevriende relaties daar: TGS water Ltd, Ambition Lending Ltd en Link To Progress. Bevriende relatie WE Consult.
Bij The Good Shepherd (TGS) kennen we onze kracht maar ook onze beperkingen.

Daarom concentreren we ons op één ontwikkelingsland en diepen succesvolle projecten uit in omvang en lokatie.
Gelukkig kan de stichting beschikken over een stabiele basis aan jaarlijkse inkomsten voortkomend uit de huuropbrengsten van onroerend goed dat door een donateur aan de stichting ter beschikking is gesteld. De stichting kent nagenoeg geen overhead kosten zodat de inkomsten uit deze vaste inkomstenstroom volledig ten goede komen aan de projecten. Dit zorgt er ook voor dat donaties aan TGS voor de volle 100 procent bestemd kunnen worden voor de daadwerkelijke projectuitvoering. Een schenking aan de stichting komt daarmee direct en volledig ten goede van de minst bedeelden in de gekozen regio's.


Tegen deze achtergrond werkt TGS graag samen met andere hulpverleningsinstanties die haar kunnen ondersteunen in de realisatie van haar doelstellingen. De belangrijkste samenwerking is met Impulsis, de protestants-christelijke medefinancieringsorganisatie.

Achtergrond Impulsis

Impulsis

Impulsis heeft met ICCO 50 jaar ervaring in ontwikkelingssamenwerking. Strategie en aanpak zijn gebaseerd op die ervaring, maar ook op de praktijk van alledag. Armoede is ten slotte een ingewikkeld verschijnsel waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. Impulsis staat daarom open voor vernieuwing. Daarbij schuwt de organisatie het niet om haar nek uit te steken. Door bijvoorbeeld samen te werken met het bedrijfsleven en overheden, en gevoelige onderwerpen in politiek en samenleving bespreekbaar te maken. De overheid besteedt jaarlijks een vast percentage aan ontwikkelingssamenwerking. Die hulp gaat van overheid naar overheid. Om overheidsgeld ook via lokale maatschappelijke organisaties in te kunnen zetten, zijn de medefinancieringsorganisaties (mfo's) opgericht. Impulsis/ICCO is één van de zes mfo's en heeft een jaarbudget van 65 miljoen euro. Impulsis/ICCO besteedt dit bedrag via zo'n zeshonderd lokale partnerorganisaties in ruim 30 landen. Het zijn organisaties die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een eigen, sterke samenleving.
In de samenwerking met Impulsis maakt TGS dankbaar gebruik van de grote ervaring op "ontwikkelingswerkgebied" die Impulsis heeft. Het oordeel en de opmerkingen van Impulsis op projecten die TGS aandraagt zijn zeer nuttig gebleken. TGS is thans een strategische partner van Impulsis, wat inhoud dat TGS de te financieren projecten voorlegt aan Impulsis en dat TGS, na goedkeuring van het project, de toegekende gelden overmaakt naar TGS. TGS financiert met dit geld, het eigen geld en vaak ook anders verkregen geld, het gekozen project in het ontwikkelingsland.

 

Samenwerking met SAP van de ING groep, de stichting Koornzaaijer, de Venco groep en het Anna Ziekenhuis uit Geldrop 

 

 

Naast de innige samenwerking met Impulsis/ICCO werkt TGS in Nederland ook samen met andere medefinanciers zoals de de stichting Koornzaaijer, de Stichting Afrika Projecten van het personeel van de ING Groep, de Venco groep van de zakenman Cor van der Ven. Genoemd moet ook worden de samenwerking met het St. Anna Ziekenhuis uit Geldrop dat het ziekenhuis Busaru Health met kennis ondersteunt. Doktoren en gespecialiseerde verpleegsters bezoeken Busaru sinds 2011 regelmatig.
Deze samenwerking kan verschillende invalshoeken hebben zoals:

  • het delen van ervaringen in soortgelijke projecten
  • het verzorgen van introducties bij lokale autoriteiten
  • het monitoren van projecten door TGS/LTP voor stichtingen die dat moeilijk zelf kunnen organiseren
  • het uitwisselen van kennis op specifieke gebieden zoals in de gezondheidszorg

 

Meestal is de samenwerking gebaseerd op een concrete vraag of probleemstelling. Soms ook kunnen er meer structurele, langdurige vormen van samenwerking ontstaan.
Uitgangspunt hierbij blijft steeds een adequate en efficiënte projectorganisatie. TGS heeft er geen behoefte aan voor de tweede keer het wiel uit te vinden of zich te stoten aan dezelfde steen waar anderen zich reeds aan gestoten hebben. Als het kan kiezen we de kortste weg naar het doel. Maar we zijn ons er tevens van bewust dat haastige spoed zelden loont.

Stichting Afrika Projecten

 

TGS werkte in Oeganda sinds 2006 nauw samen met de Stichting Afrika Projecten (SAP) van het personeel van de ING Groep in Nederland. Deze organisatie is 25 jaar geleden opgericht om in een achtergebleven gebied in Kenia schoondrinkwater te verzorgen. In dat gebied bleek steeds minder te doen te zijn en men sloot zich graag aan bij de initiatieven van TGS in het noorden van Oeganda. In 2006 t/m 2008 heeft SAP geholpen daar elk jaar 20 bronbeschermingen te bouwen. TGS deed daartoe de projectbegeleiding en rapportage via haar contacten aldaar. In 2009 is de samenwerking nog inniger geworden en richtte SAP zich volledig op de watervoorziening in noord Oeganda. De activiteiten in Kenia zijn door de onlusten in 2008 nagenoeg beëindigd. SAP heeft samen met TGS een lokale NGO in Oeganda opgezet die naam Link To Progress (LTP) heeft gekregen. Deze NGO zetelt in Kampala en Lira en wordt bestuurd door lokale mensen. In deze NGO worden de (water en bouw) projecten voor TGS en SAP gedefinieerd in goede projectvoorstellen. Deze kunnen dan door de Nederlandse stichtingen gefinancierd worden. Van deze NGO en de mogelijkheid goede projectvoorstellen voor projecten in Oeganda te verkrijgen, maken ook steeds meer andere Nederlandse stichtingen gebruik! SAP heeft evenwel eind 2013 haar activiteiten gestaakt en heeft zich dan ook teruggetrokken uit LTP en TGSW Ltd.

De NGO LTP werkt op het gebied van drinkwater nauw samen met de uitvoerende werkmaatschappij TGS Water Ltd. Deze firma is in 2007 opgericht door TGS en Ron Sloots een hydro-technoloog uit Kampala.

 

 

 

Zelf opgezette Ltd's in Oeganda

1.TGS Water Ltd.

TGS Water

Het hoofdkantoor van TGS Water Ltd is gevestigd aan:
Plot 40, Chwa II Rd, Mbuya Hill, Kampala

Het kantoor te Lira:
Plot 12, Osman Road, Lira

Telefoon nummer +256(0)312 265130

www.tgswater.info

2.0 NGO Link To Progress

NGO Link To Progress

De NGO Link To Progress bevindt zich op de volgende locaties in Oeganda:

Kampala: Plot 40, Chwa II Rd, Mbuya Hill
en
Lira: Plot 12, Osman Road.

Telefoonnummers: +256(0)772 22010 en 22016

www.linktoprogress.org

3.0 Ambition Lending, de leenbank in Bundibugyo

De leenbank Ambition Lending Ltd is ook in 2007 opgezet door TGS Nederland in samenwerking met de Caritas organisatie van het bisdom in Fort Portal. Het was een direct gevolg van het project dat van 2004 t/m 2008 heeft gelopen en dat zich richtte op de inkomensverbetering van groepen mensen die in vluchtelingenkampen zaten. Er zijn destijds 64 groepen van ca 15 mensen gevormd die een plan gingen uitvoeren om met een eenmalige schenking van TGS aan inkomensverbetering te gaan doen. Veel groepen kozen toen de activiteit om op hun land cacao te gaan verbouwen. Deze mensen kregen geld voor de cacaoboompjes, wat gereedschap en training. Na drie tot vier jaar kon de cacao geoogst worden en verkregen de mensen in het project een inkomen.

Voor het drogen van de cacaobonen is een plasticzeil nodig om de cacaobonen op te leggen en om de cacaobonen te fermenteren kan men goed gebruikmaken van houtenkisten met gaten. Om deze zaken aan te schaffen hadden de mensen geld nodig dat als lening kon worden verkregen. Aldus werd een begin gemaakt met het lenen van geld aan arme actieve mensen en dat beviel zo goed dat dit in een bedrijf werd voortgezet. Dit bedrijf Ambition Lending Ltd leent thans midi-kredieten uit aan groepen en individuen en stimuleert daarmee de lokale economie in Bundibugyo, alwaar de leenbank is gevestigd. Er is momenteel ruim € 200.000 uitgeleend en de ervaringen zijn erg goed. Het geld wordt goed terugbetaald en de lokale economie groeit! Sinds eind 2009 maakt de bank winst en kan ze het nodige geld voor de vele leningen ook zelf op de kapitaalmarkt lenen. Op die manier hopen we een antwoord te vinden op de steeds maar groeiende lijst van goedgekeurde leningsverzoeken. Helaas hebben we in 2014 moeten ontdekken dat onze directeur van de bank zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Hij is inmiddels ontslagen en er wordt gewerkt aan een terugbetalings regeling met de betreffende persoon. We zullen hier overigens beslist als bank ook blijvend een veer moeten laten. Pijnlijk maar waar.

ambition lending

Mainstreet, Nyahuka road, P.O. box 1170, Bundibugyo.

Tel: +256 782376458

ambitionlending@yahoo.co.uk
de contactpersoon is Patrick Birungi.