Actieve locaties

large image

Doelstellingen

  • Structurele hulp aan hulpbehoevenden in Oeganda
  • Projecten moeten duurzaam zijn
  • Focus op primaire levensbehoeften en basiszorg
  • Keuze voor één land en in een beperkt aantal aandachtsvelden
  • Respect voor de lokale cultuur als uitgangspunt
  • Praktische en doortastende werkwijze
  • We beloven niet meer dan we waar kunnen maken
The Good Shepherd Foundation (TGS) laat zich bij de organisatie en uitvoering van haar ontwikkelingsprojecten inspireren door het bekende bijbelverhaal van "de goede herder".

Vanuit het besef dat de mensheid meer en meer doordrongen raakt van de onderlinge verbondenheid van mensen en volken, mede gebaseerd op universele rechten voor ieder mens, bekommert de stichting zich met name om het lot van de allerarmsten in deze wereld.

Zoals een goede herder zich veel moeite getroost om een verdwaald of achtergebleven schaap weer bij de kudde te betrekken zo tracht de stichting de noden van de minst bedeelden te verlichten en hen geleidelijk doch structureel te laten meedelen in de primaire elementen van de menselijke waardigheid: drinkbaar water, gezonde voeding, een veilige plaats om te leven, een inkomen, alsmede basisvoorzieningen in onderwijs en gezondheidszorg. De nadruk ligt op structurele duurzame projecten.
Enerzijds zijn we daarbij doordrongen van het ideaal van de christelijke naastenliefde. Anderzijds zijn we ons ook terdege bewust van de vaak harde en onrechtvaardige realiteit. Met name in de armste en minst ontwikkelde landen en regio's is er nauwelijks sprake van democratie en politieke stabiliteit. Het gebrek aan goed onderwijs vertraagt elke vooruitgang.
In dit kader is het van groot belang ons te realiseren dat veel ontwikkelingslanden nog een lange weg te gaan hebben. Het vergt nog vele tientallen jaren alvorens er in de armste landen sprake kan zijn van een structurele invulling van de primaire levensbehoeften van de gehele bevolking.

Ontwikkelingsprojecten zijn dan vaak ook niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Maar alle kleine beetjes helpen. Ontwikkeling kun je niet afdwingen maar wel bevorderen. Hierbij respecteert TGS zo veel mogelijk de lokale gebruiken en gewoonten. Het respect voor de plaatselijke cultuur vormt altijd de basis voor onze projecten. Als je mensen wil helpen moet je ze in de eerste plaats leren kennen en ze zo veel mogelijk in hun waarde laten.
Dat neemt niet weg dat we slagvaardig en doortastend te werk proberen te gaan. Als het kan, kiezen we de kortste weg naar ons doel: het ledigen van de ergste nood van de allerarmsten. Bureaucratische valkuilen worden bewust vermeden.

We springen nooit verder dan onze polsstok reikt en wekken geen verwachtingen die we niet kunnen waarmaken. Wederzijds respect en vertrouwen is niet gebaat bij overspannen verwachtingen. Dat geldt voor iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij de projecten van TGS: het bestuur, de vrijwilligers,de bevriende stichtingen die via ons werken, de donateurs en met name ook de minst bedeelden van deze wereld.

Welkom bij The Good Shepherd: realisten in idealisme.